Privacybeleid & AVG wetgeving

1.     Uw privacy waarborging

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijk plicht opgelegd door de WGBO. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand, een declarabele kwitantie op te stellen en contact met u op te kunnen nemen.

Samengevat:

 • Deze website gebruikt alleen functionele cookies.
 • Ik verwerk niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een natuurgeneeskundig consult en het uitvoeren van de financiële administratie.
 • Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Ten behoeve van de kwitantie bewaar ik de algemene persoonsgegevens (naam, adresgegevens, geboortedatum, zorgverzekering) op een beveiligde computer met up-to-date software.
 • De anamnese, behandelplan en voortgang noteer ik alleen schriftelijk op een klantkaart en bewaar ik in een brandwerende afgesloten kast. De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een afgesloten pand.
 • De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is 20 jaar. Voor minderjarigen gaat deze bewaartermijn in vanaf zijn/ haar 18e levensjaar.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Mijn waarnemers vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard conform de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

2. Uw privacy-rechten

Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.

Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval wanneer:

 • de gegevens niet meer nodig zijn
 • u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
 • u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
 • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
 • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website

Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien.

Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen.

Recht op beperking van de verwerking.
U heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:

 • de gegevens mogelijk onjuist zijn
 • de verwerking onrechtmatig is
 • de gegevens niet meer nodig zijn
 • u bezwaar maakt

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

3. Klachtenregeling

Heeft u een klacht, vertel het ons. Komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met onze beroepsvereniging via onderstaande link.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.

Voor meer informatie:  klachtenprocedure nwp, klachtenprocedure vbag

Churchill laan 1 1078 DB Amsterdam